Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Genel Aydınlatma Metni

 

 

1.     Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Enpaş Endüstriyel Ham Maddeler Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Enpaş” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

2.     Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Enpaş tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

 

·       Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekan güvenliği veriniz fiziksel, ziyaretiniz esnasında Enpaş tarafından ücretsiz sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde işlem güvenliği veriniz, mekân güvenliğinin temini, Enpaş’ın politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 

·       Internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, Enpaş’ın politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 

·       Şirketimizde eğitim vermeniz halinde özlük verileriniz eğitim faaliyetlerinin sağlanması,

 

·       İşyerlerimizin bulunduğu mülklerin sahibi olmanız halinde kimlik, iletişim, imza veriniz sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi

 

amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

Bu hususlara ek olarak Enpaş’ın hizmetlerinden yararlanan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerin, tedarikçilerin, alt yüklenicilerin çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkilileri/kefili veya hizmetlerinden faydalandığı tüzel kişilerin veya gerçek kişi tacirlerin (gümrük firması vb.) çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkililerinin aşağıda belirtilen verileri

 

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, , iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuata ve Enpaş politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bunlarla birlikte ayrıca,

 

·       Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi/kefili iseniz:

 

Kimlik veriniz, iletişim veriniz, mesleki deneyim veriniz, müşteri işlem veriniz, finansal veriniz, risk yönetimi veriniz, imza veriniz, görsel/işitsel veriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek hizmetlerinin, müşterilerimiz ile aramızdaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet vb. sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri dâhil risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yönetilmesi/denetimi

 

·       Hizmetlerinden faydalanılan tüzel kişilerin veya gerçek kişi tacirlerin (gümrük firması vb.) çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi iseniz:

 

Kimlik veriniz, iletişim veriniz, imza verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

 

·       Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir tedarikçilerimizin/alt yüklenicilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi iseniz:

 

Kimlik veriniz, iletişim veriniz, finansal veriniz, imza veriniz, sağlık veriniz, ceza mahkûmiyeti veriniz özlük veriniz, sözleşme süreçlerinin, mal ve hizmet satış süreçlerinin, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 

amaçları ile de işlenebilmektedir.

 

3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı araç kiralama, sigorta şirketleri dahil firmalara ve denetçilere, avukatlara, bankalara tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan kişilere ile Şirketimizin yurt dışında bulunan ana hissedarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

 

4.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, işvereniniz tarafından veya tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, https://enpas-plastics.com/enpas_kvkk_basvuru.pdf linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ravago.tr.kvkk@ravago.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.